فرآیند تولید MEG

در این پروژه گاز طبیعی به عنوان ماده خام ورودی و اکسیداسیون آن برای تولید منو اکسید کربن(syngas) استفاده می شود. منو اکسید کربن به همراه هیدروژن تولید می شود ، سپس برای تولید منواتیلن گلایکول با استفاده از متانول و تهیه متیل اگزالات و اضافه کردن هیدروژن فرآیند تکمیل می گردد.

10834459467019153