بازدید مدیران شرکت صنایع پتروشیمی کیمیا اندیمشک

مدیران  شرکت صنایع  پتروشیمی کیمیا اندیمشک  به  منظور بررسی روند  عملیات  اجرایی و چگونگی پیشرفت پروژه روز دوشنبه مورخ  09/02/98 در سایت  پروژه  حضور یافنتند  و ضمن  بازدید میدانی جلساتی را  با  پیمانکاران  فعال در سایت  برگزار  نمودند.