مونو اتیلن گلایکول (MEG)

فرمول شیمیایی : C2H6O2

این ماده یک ترکیب آلی است که به عنوان ضدیخ در وسایل نقلیه و پیش ماده برای پلیمرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مونو اتیلن در حالت خالص، مایعی بیرنگ و بی بو می‌باشد و طعمی شیرین دارد. اتیلن گلایکول با دی اتیلن گلیکول (دی ال ا‌تر سنگین‌تر) یا با پلی اتیلن گلیکول (پلیمر پلی ا‌تر غیرسمی) مخلوط نمی‌شود.

کاربرد مونو اتیلن گلایکول