عملیات خاکبرداری

به مجموع عملیاتی که به منظور رسیدن به یک سطح تراز مورد نظر در سایت پروژه انجام می پذیرد ، عملیات خاکی گفته می شود که بنا به ناهمواری های موجود در منطقه محل اجرای طرح می تواند شامل خاکبرداری ، خاکریزی و تحکیم خاک باشد.

خلاصه اطلاعات عملیات خاکی طرح MEG شرکت صنایع پتروشیمی کیمیا اندیمشک به شرح زیر می باشد:

عنوان شرح
حجم خاکبرداری 900هزار متر مکعب
حجم خاکریزی 500 هزار متر مکعب
حجم تحکیم خاک 500 هزار متر مکعب
زمان آغاز 97/10
زمان پایان 98/06
وضعیت (درصد پیشرفت) 60 درصد
هزینه 67 میلیارد تومان
پیمانکار میثاق مهر جنوب