آزمایشات مکانیک خاک

آزمایشهای مربوط به کنترل کیفیت خاک شامل تعیین درصد رطوبت، آزمایش کامل دانه بندی به روش مکانیکی ، تعیین حد روانی و حد خمیری ، تعیین دانسیته در محل ، آزمایش تراکم و هم ارزی ماسه ای می باشد.

خلاصه اطلاعات آزمایشات مکانیک خاک طرح MEG شرکت صنایع  پتروشیمی کیمیا اندیمشک  به  شرح  زیر می باشد:

عنوان شرح
حجم 58 گمانه
زمان آغاز 98/01
زمان پایان 98/06
وضعیت (درصد پیشرفت) 10 درصد
هزینه 80 میلیون تومان
پیمانکار ایران خاک