حصار کشی

یکی از اولین اقدامات جهت ایجاد سایت های صنعتی حصار کشی محیط پیرامونی طرح می باشد. در این پروژه میزان حصار کشی موردنیاز با توجه به محیط زمینطرح برابر 2700 متر می باشد .

خلاصه اطلاعات حصار کشی طرح MEG شرکت صنایع  پتروشیمی کیمیا اندیمشک  به  شرح  زیر می باشد:

عنوان شرح
متراژ 2500 متر
زمان آغاز 98/03
زمان پایان 98/06
وضعیت (درصد پیشرفت) 2
هزینه 2/1 میلیارد تومان
پیمانکار عماد عادل