عملیات ژئوتکنیک

عملیات مهندسی ژئوتکنیک طرح MEG شرکت صنایع پتروشیمی کیمیا اندیمشک شامل موارد می باشد :

 1. عملیات حفاری و نمونه برداری : شامل 58 گمانه تا عمق 35 متری
 2. آزمایشات صحرائی شامل:
  • آزمایش نفوذ استاندارد SPT
  • آزمایش پرسیومتر
  • آزمایش بارگذاری صفحه ای
 3. آزمایشات آزمایشگاهی شامل :
  • تعیین درصد رطوبت خاک
  • آزمایشات دانه بندی و هیدرومتری
  • تعیین دانسیته و وزن مخصوص خاک
  • آزمایش تک محوری و سه محوری

که در نهایت خروجی این بررسی ها منجر به تعیین لایه بندی و طبقه بندی خاک، تعیین قدرت باربری و به تناسب آن نوع فونداسیون های قابل احداث ، تعیین میزان یون های کلر و سولفات موجود در خاک وآب نمونه های برداشت شده به منظور مشخص کردن نوع مناسب سیمان مصرفی و همچنین تعیین پهنه بندی زلزله(SEISMIC ZONING) بر اساس آیین نامه U.B.C و آیین نامه 2800 ایران می شود.

عنوان شرح
حجم 58 گمانه
زمان آغاز 97/10
زمان پایان 97/12
وضعیت (درصد پیشرفت) 100 درصد
هزینه 1/2 میلیارد تومان
پیمانکار ایران خاک