پروژه انتقال آب از سد کرخه

 

فیلم هوایی جاده  دسترسی و مسیر خط انتقال آب پروژه از رودخانه کرخه تا سایت پروژه به طول تقریبی 3 کیلومتر

 

دانلود فیلم